Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s projektem Sametový průvod

I.

 1. Nerudný fest.cz, IČO: 265 78 824, se sídlem Spálená 104/43, 110 00 Praha 1, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19575, (dále též „správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 2. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), si tímto dovoluje informovat přispěvatele do projektu Sametový průvod o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů, včetně rozsahu jejich práv souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů správcem.
 2. Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje pouze na zpracovávání osobních údajů v souvislosti s projektem Sametový průvod, který probíhá v rámci oslav výročí 17. 11. 1989 v rámci Festivalu svobody (dále jen „projekt“).
 3. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením, dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy.

II.

Zpracování osobních údajů přispěvovatelů

Odkud jsme získali Vaše osobní údaje

· Vaše osobní údaje máme přímo od Vás

Zpracovávané osobní údaje

· Jméno a příjmení

· Emailová adresa

· Telefon

· Veškeré osobní údaje (včetně podoby, jsou-li přiloženy fotografie), které jste vrámci svého příspěvku ke sdílení vzpomínek na protestní průvod ze dne 17. 11. 1989 předali správci.

Právní základ zpracování

· Výše uvedené osobní údaje od Vás získáváme a zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

· Vpřípadě porušení podmínek pro zařazení příspěvků do projektu je zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího vuplatnění našich práv a nároků

Účely zpracování

· Kontaktování Vaší osoby za účelem získání dalších informací o předmětu Vašeho příspěvku do projektu

· Vytvoření, zveřejnění a šíření databáze vzpomínek jednotlivých osob na události protestního průvodu ze dne 17. 11. 1989.

Informace o povinnosti poskytnout osobní údaje

· Bez poskytnutí výše uvedených osobních údajů, není možné zařazení Vašeho příspěvku do projektu.

Po jak dlouhou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

· Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu udělení Vašeho souhlasu.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

· Vaše osobní údaje mohou být předány vrámci naplnění účelu zpracování smluvním partnerům správce, zejména médiím a provozovatelům sociálních sítí.

· Vaše osobní údaje mohou být předávány vrámci služeb správy a provozu informačních systémů správce externím společnostem, které nám tyto služby poskytují.

III.

Práva subjektů údajů

 1. Subjekt údajů je ve smyslu a za podmínek čl. 15 nařízení oprávněn požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, které jsou předmětem zpracování. Správce v takovém případě poskytne subjektu údajů kopii osobních údajů ve formátu pdf nebo docx.
 2. Dojde-li ke změně osobních údajů nebo k jejich nepřesnému zpracování a z právních předpisů, interních předpisů správce, ze smlouvy či jiných dokumentů nevyplývá povinnost hlásit a prokázat změnu osobních údajů správci, je subjekt údajů oprávněn požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů. Správce je oprávněn požadovat doložení správnosti navrhovaných údajů.
 3. Subjekt údajů má taktéž právo požadovat od správce výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování. Správce požadovaný výmaz, resp. omezení zpracování, provede, ledaže nařízení nebo jiný právní předpis stanoví jinak.
 4. Subjekt údajů je dále oprávněn získat své osobní údaje, jež poskytl správci a které správce zpracovává na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy nebo na základě souhlasu subjektu údajů automatizovaně, tj. v elektronické podobě ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost osobních údajů).
 5. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování všech svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z právního titulu oprávněného zájmu. Správce tyto osobní údaje následně dále nezpracovává.
 6. Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit zaslání vyplněného formuláře žádosti o výkon práv na emailovou adresu info@festivalsvobody.cz.
 7. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  
 8. V případě, že zpracování osobních údajů je založeno na uděleném souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním takového souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Nerudný fest.cz