Podmínky pro zařazení příspěvků do projektu Sametový průvod

I. Všeobecná ustanovení

 1. Osobou zodpovědnou za část projektu Sametový průvod, v rámci kterého budou sbírány vzpomínky a příběhy pamětníků na události protestního průvodu ze dne 17. listopadu 1989 (dále jen „Projekt“) je Nerudný fest.cz, IČO: 265 78 824, se sídlem Spálená 104/43, 110 00 Praha 1, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19575 (dále jen „Zodpovědná osoba“).
 2. Projekt probíhá prostřednictvím stránek www.festivalsvobody.cz a facebookového profilu „Festival Svobody“ a „Díky, že můžem“
 3. Projekt bude probíhat od 20.10.2019 do 31.12.2019

II. Podmínky pro zařazení do Projektu

 1. Každá osoba, která se rozhodne se zapojit do Projektu, musí vyplnit formulář Zodpovědné osoby na stránkách:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfooz36mphgcTJgdBDK0SrkPlBa6qKvB_ktB14whdFl6K5C2Q/viewform,
  nebo
  https://www.sametovypruvod.cz/vaspribeh
  kam vyplní i text nebo fotografie, které představují jeho vzpomínku či příběh týkající se protestního průvodu dne 17. 11. 1989 (dále jen „Příspěvek“). Pro validní odeslání a zpracování vyplněného formuláře je třeba vyplnit všechna políčka formuláře.
 2. Aby mohl být Příspěvek zařazen do Projektu, tak nesmí:
  1. odporovat právním předpisům České republiky, tzn. zejména nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže, nesmí obsahovat pornografii, podněcovat k násilí proti jednotlivcům či skupinám na základě příslušnosti k určité rase, etnické skupině, národnosti, politickému přesvědčení či vyznání;
  2. porušovat osobnostní práva nebo práva duševního vlastnictví třetích osob;
  3. obsahovat jakýkoli cizí počítačový program či jeho část;
  4. být lživý či záměrně zkreslující skutečnost.
 3. Pro zapojení Příspěvku do Projektu je třeba, aby vkladatel Příspěvku vyjádřil svůj souhlas s těmito podmínkami a udělil Zodpovědné osobě jako správci souhlas se zpracováním osobních údajů, jinak nelze Příspěvek zapojit do Projektu.
 4. Konečné rozhodnutí o tom, zda bude Příspěvek zařazen do Projektu, náleží pouze Zodpovědné osobě a ta je oprávněna Příspěvek do Projektu nezapojit i v případě nesplnění výše uvedených podmínek.

III. Prohlášení vkladatele Příspěvku

 1. Vyslovením souhlasu s těmito podmínkami vkladatel Příspěvku prohlašuje:
  1. že obsah Příspěvku dle jeho vědomostí pravdivě zachycuje skutečné události v souvislosti s protestním průvodem dne 17. 11. 1989;
  2. že je jediným výhradním autorem či vlastníkem Příspěvku, nebo že má řádný souhlas a jedná v zastoupení a z pověření (spolu)autora či (spolu)vlastníka Příspěvku k jeho zapojení do Projektu a že je oprávněn v plném rozsahu k akceptaci těchto podmínek a ke všem právním jednáním, která jsou těmito podmínkami předpokládána;
  3. Příspěvek či jeho zveřejnění neporušuje žádná práva třetích osob;
  4. Příspěvek neobsahuje jména skutečných osob s výjimkou osob v té době veřejně známých;
  5. popř. že všechna práva třetích osob spojené s Příspěvkem byla před vyslovením souhlasu vkladatele Příspěvku s těmito podmínkami vypořádána v souladu s platnými právními předpisy České republiky (včetně zajištění případných souhlasů).
 2. Zodpovědná osoba je oprávněna požadovat po celou dobu, kdy je Příspěvek součástí Projektu, po vkladateli Příspěvku doložení pravdivosti jeho prohlášení dle odst. 1 tohoto článku.

IV. Nakládání s Příspěvkem v rámci Projektu

 1. Zodpovědná osoba se zavazuje, že Příspěvek bude zveřejněn bez uvedení příjmení vkladatele a jeho kontaktních údajů.
 2. Zodpovědná osoba se zavazuje s výjimkou případů výslovně vyhrazených těmito podmínkami neprovádět jiné úpravy Příspěvku nežli technické a gramatické korekce (tj. nemělnit věcný obsah Příspěvku).
 3. Zodpovědná osoba se zavazuje, že Projekt neslouží k propagaci žádné konkrétní politické strany či politického hnutí.
 4. Zodpovědná osoba se zavazuje na základě žádosti vkladatele či jiné oprávněné osoby může Příspěvek z Projektu vyřadit.
 5. Zodpovědná osoba je oprávněna bez udání důvodů, kdykoliv dle svého uvážení Příspěvek z Projektu vyřadit či ukončit jeho sdělování veřejnosti.
 6. Vkladatel dává svůj souhlas s tím, že může dojít ke zveřejnění a sdělování pouze části Příspěvku a že Příspěvek či jeho část mohou být spojeny v jeden celek s dalšími Příspěvky, materiály a informacemi zahrnutými do Projektu.
 7. Vkladatel bere na vědomí, že Příspěvek může být zveřejněn a sdělován po celou dobu trvání Projektu veřejnosti prostřednictvím všech komunikačních kanálů Zodpovědné osoby a Projektu a jeho partnerů (např. prostřednictvím sociálních sítí, médií, tisku).
 8. Vkladatel bere na vědomí, že Zodpovědná osoba je oprávněna při podezření, že Příspěvek (s výjimkou fotografií) obsahuje jméno nebo informace interpretovatelné jako identifikující konkrétní osobu (s výjimkou osob tehdy veřejně známých) pozměnit obsah Příspěvku tak, aby k jednoznačné identifikaci konkrétních osoby nemohlo dojít (např. nahradit jména pseudonymy).
 9. Vkladateli ani žádné jiné osobě nevzniká poskytnutím Příspěvku nárok na odměnu.
 10. Jakýkoli Příspěvek, který nebude v souladu s těmito podmínkami, Zodpovědná osoba vyřadí z Projektu a následně smaže bez náhrady. Proto není možné žádné materiály, které jsou součástí Příspěvku komukoliv vracet.

V. Vypořádání autorských práv

Pro případ, že by Příspěvek či jakákoliv jeho část podléhala ochraně jako autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uděluje vkladatel jako autor nebo oprávněný zástupce autora Zodpovědné osobě bezúplatnou nevýhradní, časově, teritoriálně a množstevně neomezenou licenci ke všem způsobům užití autorského díla dle Autorského zákona, včetně práva udělit podlicenci 3. osobě dle svého uvážení. Vkladatel jako autor či oprávněný zástupce autora uděluje Zodpovědné osoba souhlas k zveřejnění díla, pokud k němu ještě nedošlo, a ke spojení autorského díla či jeho části s dalšími autorskými díly.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. K vypořádání veškerých stížnosti k nakládání s Příspěvky či na dodržování těchto podmínek je určena ze strany Zodpovědné osoby kontaktní emailová adresa info@festivalsvobody.cz. Do předmětu prosím uveďte „sametový průvod“.
 2. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky zařazení Příspěvku do Projektu a společně s pravidly pro zpracování osobních údajů jediným dokumentem upravující nakládání s Příspěvkem ze strany Zodpovědné osoby. V případě rozporu s jakýmkoli jiným dokumentem či oznámením vydaným v souvislosti s Projektem mají přednost ustanovení těchto podmínek.
 3. Zodpovědná osoba si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a udání důvodu kdykoli změnit či upravit tyto podmínky včetně práva kdykoli Projekt ukončit.
 4. Tyto podmínky a právní vztahy vznikající mezi Zodpovědnou osobou, vkladatelem či dalšími třetími osobami v souvislosti se zařazením Příspěvku do Projektu se řídí právním řádem České republiky a k rozhodování sporů vzniklých v souvislosti se zařazením Příspěvku do Projektu jsou povolán výhradně soudy České republiky.
 5. Tyto podmínky jsou účinné od 1.11.2019

Nerudný fest.cz