SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Nerudný fest.cz, IČO: 265 78 824, se sídlem Spálená 104/43, 110 00 Praha 1, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19575 (dále též „Spolek“), bude zpracovávat osobní údaje níže podepsaného subjektu údajů jako správce ve smyslu čl. 4 bodu 7) Nařízení.

Jako subjekt údajů tímto ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Spolku uděluji souhlas se zapracováním

  • těchto mých osobních údajů: jméno a příjmení, kontaktní údaje a veškeré osobní údaje (včetně podoby, jsou-li přiloženy fotografie), které v rámci svého příspěvku ke sdílení vzpomínek na protestní průvod ze dne 17. 11. 1989 v rámci formuláře na stránkách www.festivalsvobody.cz předám Spolku.
  • za účelem: kontaktování mé osoby za účelem získání dalších informací o předmětu a vytvoření, zveřejnění a šíření databáze vzpomínek jednotlivých osob na události protestního průvodu ze dne 17. 11. 1989.
  • na dobu 5 let v případě osobních údajův rámci příspěvku ke sdílení vzpomínek na protestní průvod ze dne 17. 11. 1989 na dobu existence Festivalu svobody, jako projektu, jehož předmětem je koordinace oslav 17. 11. 1989.

Jsem si vědom/a toho a souhlasím s tím, že osobní údaje tvořící příspěvek ke sdílení vzpomínek na protestní průvod ze dne 17. 11. 1989 budou v souladu s podmínkami pro zařazení příspěvků do projektu Sametový průvod zveřejněny a to i na sociálních sítích a budou sdělovány kontinuálně veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, internetu a médií.

Beru na vědomí, že ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním mých osobních údajů a výkonem mých práv se mohu obracet na Spolek. Pro tyto účely slouží následující kontakt: info@festivalsvobody.cz

Dále jsem si vědom/a, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený v souladu s čl. 7 Nařízení je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před takovým odvoláním. Souhlas lze odvolat písemně dopisem doručeným na adresu sídla Spolku.

Zaškrtnutím možnosti „SOUHLASÍM“ uděluji jakožto subjekt údajů tímto ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Spolku souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jak shora uvedeno.